• JOHNATAN

תקנון הגרלה

עודכן: 25 באפר׳ 2018

תקנון השתתפות בהגרלת יוניק סטייג' (אור מגנטים) לאירוע

יוניק סטייג' – אור מגנטים עמדות צילום ולאירועים (להלן: "אור מגנטים - Unique Stage") מודיעה בזאת על עריכת הגרלה שמזכה בפרס (כהגדרתו להלן) לחברי עמוד הפייסבוק שלה בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.

"הפעילות" –כמפורט בסעיף 3.3 להלן אשר בסופה יוגרל זוכה אחד אשר יזכה בפרס כמפורט בתקנון זה להלן.

1. שונות

1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד , אך פונה לשתי המינים

1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי יוניק סטייג', בהתאם לחוק.

2. תקופת הפעילות

2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 01/04/2018 ועד ליום 15/04/2018 בשעה 12:00 (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 יוניק סטייג' שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות

3.1 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.1.1גילו 18 שנים או יותר

3.1.2 הוא תושב ישראל

3.1.3 הוא חבר בעמוד הפייסבוק של יוניק סטייג'

3.1.4 הוא מאזור המרכז ( עד 40 ק"מ מת"א)

3.2 יוניק סטייג' אינה מתחייבת להודיע מתי זכו בפרס.

3.3 לצורך השתתפות בפעילות על המשתתף במהלך תקופת הפעילות ( בדף הפייסבוק של יוניק סטייג') ללחוץ על כפתור "לייק" (Like) לפוסט ההגרלה, לתייג שני אנשים בתגובה ולאחר מכן לעשות "שיתוף" (share) ציבורי לתמונה.

מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "לייק" ו"שיתוף" ציבורי, הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את יוניק סטייג' ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.

3.4 תנאי לעריכת ההגרלה היא כי יהיו לכל הפחות 100 שיתופים. לא התקיים התנאי ייקבע מועד אחר לקיום ההגרלה וכך הלאה עד שיהיו 100 שיתופים לכל הפחות.

3.5 ביום 15/04/2018 בשעה 13:00 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יבחר באופן רנדומאלי זוכה אחד מבין המשתתפים אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.

3.6 בתוך 5 ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה בעמוד הפייסבוק של יוניק סטייג' וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני, מיוניק סטייג' לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי יוניק סטייג' על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.7 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד יוניק סטייג' ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.

3.8 הפרס כולל את הקמת עמדת הצילום לאירוע בכפוף לכך שהוא יתקיים במרכז ולא רחוק מ- 40 ק"מ מת"א בלבד . במידה והאירוע של הזוכה יתרחש באזור מרוחק יותר הספק יוכל להעביר את הפרס לזוכה אחר ללא כל טענה.

3.9 "יוניק סטייג" יגיע לאירוע ל-4 שעות בלבד. ירצה הזוכה להאריך את הזמן יוכל לעשות זאת בעלות של 500 ₪ לשעה. 3.10 תנאי להעמדת עמדת צילום של יוניק סטייג' הוא שלא נקבע כבר אירוע אחר באותו מועד, וכי נציג מטעם יוניק סטייג' יהיה נוכח באירוע ,וכי תנאי מזג האויר יאפשרו זאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנכ"ל יוניק סטייג' וכי הזוכה יחתום מראש על כתב אחריות שיוצג בפניו.

4.הפרס והכללים לזכייה בו

4.1 הפרס של יוניק סטייג' לאירוע – הצבת עמדת צילום באירוע של הזוכה ואפשרות לבחור בין המסכים השונים – יוניק סטייג איננה תספק את עמדת "האוטו פוטו" ועמדת ה"אופנו פוטו" ותספק בלבד את אחת העמדות / המסכים (מסך לבן , "אגוסטינה " ,"מר דשא" , " אלביס פרסלי " , "המלך האדום " ) והזוכה יוכל לבחור בין הפקת תמונות על מגנטים בגודל של 15X10 ס"מ לבין תמונה ממסוגרת במסגרת קרטון שחור בגודל של 15X10 ס"מ אשר תופק על ידינו. הפרס אינו כולל את עמדות ה"אוטופוטו" וה"אופנופוטו".

יוניק סטייג' תספק לעמדת הצילום פרופס ושלטים , ושני אנשי צוות – צלם ועוזר .

4.2 משתתף אשר קיבל הודעה מאת יוניק סטייג' ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של יוניק סטייג' ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.

4.3 זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, יוניק סטייג' או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של יוניק סטייג'

.4.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס.

4.5 למען הסר ספק, מובהר בזה כי יוניק סטייג' ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי.

4.6 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5. יצירת קשר עם הזוכה

תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של יוניק סטייג' בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן במידה והזוכה עדכן את יוניק סטייג' בפרטי הדוא"ל שלו הוא יקבל הודעה לדוא"ל שלו. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם יוניק סטייג' ו/או מי מטעמה, אזי יוניק סטייג' ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.

6. פרסום

6.1 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות הסכמה לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של יוניק סטייג' וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

7. מידע ופרטים

מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת אור שמואל חכמון מנכ"ל יוניק סטייג' (אור מגנטים) בטלפון שמספרו: 0547806563 בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:30 עד 15:00.

8.המפקח

8.1 עו"ד רעות אליהו, מונתה על ידי יוניק סטייג לשמש כמפקחת על ההגרלה (להלן: "המפקח").

9.כללי

9.1 עם לחיצת לייק ושיתוף ציבורי, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

יוניק סטייג' ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה ליוניק סטייג' מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.

9.2 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, יוניק סטייג' ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.

9.3 המשתתף מסכים כי אם כתוצאה ממזג אויר או כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת יוניק סטייג', לא יקבל הזוכה את הפרס במועד אזי לא יהיה בכך כדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.

9.4 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

9.5 יוניק סטייג' תהיה רשאית להביא את ההגרלה לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין ו/או לבטל אותה ו/או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות ו/או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.

9.6 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. יוניק סטייג' ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.

9.7. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בהרצליה תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.עמדות צילום לאירועים | מסך לבן | אטרקציות לאירועים
עמדות צילום לאירועים | מסך לבן | אטרקציות לאירועים

0 תגובות